Monday, 12 August 2013

我很想家.. 虽然刚从家里回来.. :/
想念妈妈的碎碎念..
想念妈妈煮的药材汤、蒸鱼..
想念我的“雪白”
想念我家乡的朋友..
想念那不愁吃穿的日子..

家里好温暖.. 不像宿舍..
冷冷清清的.. 很恐怖..
拖某人的福, 我不敢关门..
不能睡觉.. :/
我很想念我的室友啊啊啊啊 :(

No comments:

Post a Comment